TOTALT KLARERINGSSALG: OPPTIL 65% RABATT | GRATIS FRAKT TIL NORGE

Forhold

Allmänna villkor med kundinformation


Innehållsförteckning

1. tillämpningsområde
2. ingåendet av avtalet
3. rätt till återkallelse
4. priser och betalningsvillkor
5. leverans- och fraktvillkor
6. Förbehåll för äganderätten.
7. ansvar för fel (garanti)
8. Inlösen av presentkort.
9. Tillämplig lag.
10. behörighetsort
11. alternativ tvistlösning


1) Tillämpningsområde
1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från Radzuweit Industries GmbH (nedan kallad "Säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "Kunden") ingår med Säljaren med avseende på de varor som Säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor är härmed förbjudet, om inte annat avtalats.
1.2 Dessa allmänna villkor gäller på motsvarande sätt för avtal om leverans av kuponger, om inte annat uttryckligen överenskommits.
1.3 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller som egenföretagare.

2) Slutande av avtalet
2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att kunden kan lämna ett bindande erbjudande.
2.2 Kunden kan lämna in anbudet via det online-beställningsformulär som är integrerat i säljarens webbutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande om varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
- genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall det är avgörande att kunden tar emot varorna, eller
- genom att begära betalning från kunden efter att kunden har lagt sin beställning.
Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre ska vara bunden av sin avsiktsförklaring.
2.4 Om kunden väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPal:s användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han/hon accepterar kundens erbjudande redan när kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.5 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"), med förbehåll för användaravtalet för Amazon Payments Europe, som kan läsas på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under beställningsprocessen på nätet utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på den knapp som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han eller hon accepterar kundens erbjudande redan när kunden startar betalningsprocessen genom att klicka på den knapp som avslutar beställningsprocessen.
2.6 När ett erbjudande lämnas via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts och överförs till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Säljaren ska inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta.
2.7 Innan kunden lämnar in en bindande beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.8 Endast det tyska språket är tillgängligt för att ingå avtalet.
2.9 Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han eller hon har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt till återkallelse
3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.
3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens anvisningar om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor
4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.
4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Det kan till exempel handla om kostnader för överföring av pengar från kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.
4.3 Betalningsalternativet/alternativen kommer att meddelas kunden i Säljarens webbutik.
4.4 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett bankkonto på nätet som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig i enlighet med detta under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs då omedelbart av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" finns tillgänglig för kunden på https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Shopify Payments kommer att meddelas kunden i Säljarens webbutik. Stripe kan använda andra betaltjänster för att hantera betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket kunden kan informeras separat om. Mer information om Shopify Payments finns på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
4.6 Om betalningsmetoden kreditkort via Stripe väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet ingås. Betalningen behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). Stripe förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll och att vägra använda denna betalningsmetod om kreditkontrollen är negativ.
4.7 Om betalning med kreditkort via Wirecard väljs ska betalningen behandlas via Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim (https://www.wirecardbank.com/) till vilken säljaren överlåter sin betalningsfordran. Wirecard Bank AG drar fakturabeloppet från kundens angivna kreditkortskonto. I händelse av överlåtelse kan betalning endast ske till Wirecard Bank AG med skuldbefriande verkan. Kreditkortet debiteras omedelbart efter att kundens beställning har skickats via säljarens webbshop. Även om betalning med kreditkort väljs via Wirecard är säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, avsändning, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor. Hänvisning görs till den information som Wirecard Bank AG tillhandahåller i enlighet med artikel 13 i DSGVO i samband med behandlingen av kreditkortsbetalningar på https://www.wirecardbank.de/DSGVO.
4.8 Om en betalningsmetod som erbjuds via betalningstjänsten "Klarna" väljs ska betalningen behandlas via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). Ytterligare information och Klarnas villkor i detta avseende finns i säljarens betalningsinformation, som kan läsas på följande Internetadress:
https://kuechenkompane.de/pages/klarna

5) Leverans och leveransvillkor
5.1 Leverans av varor ska ske genom avsändning till den leveransadress som kunden angett, om inget annat avtalats. Den leveransadress som anges i säljarens orderhantering är avgörande för behandlingen av transaktionen. Om betalningsmetoden PayPal väljs är den leveransadress som kunden har lämnat in till PayPal vid betalningstillfället avgörande.
5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig på grund av detta. Detta gäller inte för kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktioner tillämpas på returkostnaderna.
5.3 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.
5.4 Kuponger ska tillhandahållas kunden enligt följande:
- via e-post

6) Förbehåll för äganderätt
Om säljaren gör en förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

7) Ansvar för fel (garanti)
7.1 Om den köpta varan är defekt ska bestämmelserna om lagstadgat felansvar tillämpas.
7.2 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

8) Inlösen av presentkort
8.1 Presentkort som kan köpas via Säljarens webbutik (nedan "presentkort") kan endast lösas in i Säljarens webbutik, om inget annat anges i presentkortet.
8.2 Presentkort och återstående saldon av presentkort kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då presentkortet köptes. Återstående saldon kommer att krediteras kunden fram till utgångsdatumet.
8.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Det är inte möjligt att kvitta i efterhand.
8.4 Flera presentkort kan lösas in för en beställning.
8.5 Presentkort kan endast användas för att köpa Varor och kan inte användas för att köpa ytterligare Presentkort.
8.6 Om presentkortets värde inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som Säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.
8.7 Saldot på ett presentkort kommer inte att betalas ut kontant eller ge ränta.
8.8 Presentkortet kan överlåtas. Säljaren kan göra betalningen med befrielse till respektive innehavare som löser in presentkortet i Säljarens webbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.

9) Tillämplig lag
Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning, med undantag för lagstiftningen om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

10) Behörighet
Om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med säte i Förbundsrepubliken Tyskland, ska säljarens säte vara exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara exklusivt behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal om avtalet eller anspråk som uppstår i samband med avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock under alla omständigheter rätt att väcka talan i domstol på kundens verksamhetsställe.

11) Alternativ tvistlösning
11.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Plattformen fungerar som kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.
11.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.
Gratis og rask levering
15 000+ kunder
Tilbakebetalings -garanti
Premium materialer